Bologna 2010 - Best Seven


1st Best Onzaca

2nd Best Valtancoli

3th Best Onzaca

4th Best Onzaca

5th Best Onzaca

6th Best Viscardi

7th Best Onzaca

Best Stamm Valtancoli

Giudici Keenan Queen